Ενημερωτικά άρθρα από τη Δρ. Βιολέττα Αννίνου

Πώς η Κβαντική Βιοανάδραση μπορεί να με βοηθήσει;

What_is_health
Βάζεη ησλ ηειεπηαίσλ εξεπλώλ ηεο θβαληηθήο θπζηθήο, ηεο θβαληηθήο ηαηξηθήο θαη ηεο βηναλάδξαζεο δηαθαίλεηαη κηα λέα δηάζηαζε ηεο ίαζεο, ε νπνία εμεγεί πώο ηα θύηηαξα εθπέκπνπλ πιεξνθνξίεο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία καο.
Με ηελ Κβαληηθή Βηναλάδξαζε κπνξνύκε λα θάλνπκε ην άγλσζην γλσζηό. Μαο δίλεη ηελ επθαηξία λα παξαηεξήζνπκε κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ηε δσή, ηελ πγεία θαη ηηο αζζέλεηεο: ην ζώκα καο δελ είλαη έλα πιήζνο νξγάλσλ πνπ πξέπεη ην θάζε έλα όξγαλν λα αληηκεησπίδεηαη ρσξηζηά, όπσο ζπκβαίλεη ζηελ ζπκβαηηθή ηαηξηθή. Τν ζώκα καο είλαη κηα νξρήζηξα άλσ ησλ 300 ηξηζεθαηνκκπξίσλ θπηηάξσλ πνπ δνλνύληαη έρνληαο ελεξγεηαθό πεδίν απνηεινύκελν από δηζεθαηνκκύξηα ζσκαηίδηα θσηόο - βην πξσηόληα - ζηα νπνία ην λνπ, ην ζώκα θαη ην πλεύκα είλαη έλα.
H βαζηθή ηδέα είλαη όηη δελ βαζηδόκαζηε κόλν ζε κηα βηνρεκηθή αληαιιαγή ησλ θπηηάξσλ καο, ε νπνία πξνθαιεί ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο καο, αιιά ζεκαληηθό ξόιν δηαδξακαηίδνπλ θαη νη πιεξνθνξίεο, νη ζπρλόηεηεο θαη ε ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο.
Η πην ζεκαληηθή έλλνηα πνπ πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηή

Πώς η Κβαντική Βιοανάδραση μπορεί να με βοηθήσει;

Δρ. Βίολεττα Αννίνου, Ph.D.

Καθηγήτρια στην Κβαντική Ακαδημία, Beverly Hills, California, U.S.Α.

 

Βάσει των τελευταίων ερευνών της κβαντικής φυσικής, της κβαντικής ιατρικής και της βιοανάδρασης διαφαίνεται μια νέα διάσταση της ίασης, η οποία εξηγεί πώς τα κύτταρα εκπέμπουν πληροφορίες, που επηρεάζουν την υγεία μας.

 

Με την Κβαντική Βιοανάδραση μπορούμε να κάνουμε το άγνωστο γνωστό. Μας δίνει την ευκαιρία να παρατηρήσουμε με διαφορετικό τρόπο τη ζωή, την υγεία και τις ασθένειες: το σώμα μας δεν είναι ένα πλήθος οργάνων που πρέπει το κάθε ένα όργανο να αντιμετωπίζεται χωριστά, όπως συμβαίνει στην συμβατική ιατρική. Το σώμα μας είναι μια ορχήστρα άνω των 300 τρισεκατομμυρίων κυττάρων που δονούνται έχοντας ενεργειακό πεδίο αποτελούμενο από δισεκατομμύρια σωματίδια φωτός - βιο πρωτόνια - στα οποία το νου, το σώμα και το πνεύμα είναι ένα.

H βασική ιδέα είναι ότι δεν βασιζόμαστε μόνο σε μια βιοχημική ανταλλαγή των κυττάρων μας, η οποία προκαλεί την κατάσταση της υγείας μας, αλλά σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι πληροφορίες, οι συχνότητες και η ενέργεια που χρησιμοποιούν για την επικοινωνία τους.

Η πιο σημαντική έννοια που πρέπει να γίνει κατανοητή είναι στη βάση της Κβαντικής Ιατρικής- ότι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι ταυτόχρονα φωτόνια. Το 1970, ο Fritz-Albert Popp, ένας Γερμανός βιοφυσικός , ανακάλυψε την ύπαρξη αυτών που ονομάζονται "βιο-φωτόνια", τα οποία είναι σωματίδια φωτός που εκπέμπονται από τα κύτταρά μας και ο ίδιος κατόρθωσε να τα κινηματογραφήσει. Αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια φωτός, αόρατα στον γυμνό οφθαλμό, φέρουν πληροφορίες και ελέγχουν το σώμα μας.

Tι είναι η υγεία;

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει την υγεία ως κατάσταση μεταξύ σωματικής, πνευματικής και κοινωνικής ευημερίας και όχι απλώς μια κατάσταση εν απουσία ασθένειας. Όντας ο κάθε άνθρωπος μοναδικός, όλοι αντιδρούμε στο στρες διαφορετικά. Η έρευνα του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας δείχνει ότι το άγχος παίζει ρόλο σε τουλάχιστον το 87% όλων των ασθενειών.

 

Πώς λειτουργεί το σύστημα Κβαντικής Βιο- ανάδρασης ;

Βασίζεται σε σημαντικές ανακαλύψεις στα πεδία της βιο- ενεργειακής, της βολταμετρίας, της κβαντικής φυσικής, της ομοιοπαθητικής και σε πολλά ακόμα. Χρησιμοποιεί παρόμοιες τεχνολογίες όπως MRI, CT Scan, EEG και ECG, οι οποίες μετρούν την ηλεκτρική δραστηριότητα του σώματος και τις πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας.    Είναι  μοναδικό στον τομέα της κβαντικής βιοανάδρασης, χάρη στους ιδιόκτητους αλγοριθμικούς τύπους που έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολυάριθμες κλινικές μελέτες για να δείξουν και να βελτιώσουν την ικανότητα του σώματος να προσαρμόζεται αποτελεσματικά σε διάφορες μορφές στρες.

 

Η ακρίβεια και η αξιοπιστία του συστήματος  βασίζονται σε εξειδικευμένες έρευνες που διεξάγονται στους τομείς της βιο- ενεργειακής και της βιοαντίδρασης. Μπορεί να αναλύσει περισσότερα από 65 εκατομμύρια δεδομένα μέσα σε 4 λεπτά. Η καταγραφή των δεδομένων γίνεται σε μια έκθεση 35 σελίδων που δίνεται, ώστε να γίνει κατανοητή ποια είναι η αιτία των συμπτωμάτων του και τα στρες του.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις του στρες;

Το άγχος δημιουργείται από κάθε παράγοντα που αποσυντονίζει το σώμα μας. Μπορεί να προέρχεται από μια μεγάλη ποικιλία πηγών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών πιέσεων, την έλλειψη ύπνου, την έλλειψη άσκησης και σωστής διατροφής, του συναισθηματικού τραύματος, των σωματικών τραυματισμών, των ασθενειών, των λοιμώξεων και πολλών άλλων.

 

Χρόνιο Στρες:

Το κόστος της καθημερινότητας: λογαριασμοί, οικογένεια, εργασία. Αυτό είναι συνήθως το στρες που έχουμε την τάση να αγνοούμε ή να καταπιέζουμε. Αφήνοντας ανεξέλεγκτο αυτό το στρες έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάσει το σώμα μας και το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Κατά τη διάρκεια παρατεταμένων στρεσογόνων περιόδων μπορεί να υπάρξουν σοβαρές ψυχικές και σωματικές δυσλειτουργίες όπως:

 

 • Ορμονικές ανισορροπίες
 • Κατάθλιψη
 • Ψυχοσωματικά
 • Ινομυαλγία
 • Πονοκέφαλοι
 • Απότομες αλλαγές διάθεσης
 • Καρδιακές προσβολές
 • Χρόνια κόπωση
 • Άσθμα
 • Εγκεφαλικό
 • Δυσκοιλιότητα και γαστρεντερικές διαταραχές
 • Ελλειμματική προσοχή
 • Υπέρταση
 • Αυπνία
 • Χρόνιος πόνος
 • Ημικρανίες
 • Αυτοάνοσες ασθένειες
 • Διαβήτης τύπου 2
 • Εθιστικές συμπεριφορές
 • Άγχος και ανησυχία
 • Απώλεια μνήμης

Ιατρικές έρευνες δείχνουν ότι τα οφέλη της Κβαντικής Βιοανάδρασης μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 

● Δυνατότητα πιο γρήγορης χαλάρωσης

● Αυξημένη κινητικότητα των μυών και ευελιξία

● Βελτίωση της γενικής υγείας και ευεξίας

● Μείωση του πόνου / φλεγμονής

● Μείωση του στρες, της έντασης και της νευρικότητας

● Μεγαλύτερη ικανότητα διαχείρισης άγχους

● Βελτίωση ύπνου και ενέργειας

● Ενισχυμένη πνευματική διαύγεια, μνήμη και προσοχή

● Μείωση του στρες, της έντασης και της νευρικότητας

● Μείωση εκφυλισμού των κυττάρων (γήρας)

● Μείωση του θυμού, του φόβου, του άγχους ή της θλίψης

Η Κβαντική Βιοανάδραση, βοηθά στη διαχείριση των μορφών άγχους, εκπαιδεύοντας τα κύτταρα να σχετίζονται με κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με το άγχος. Κατ’ επέκταση ενθαρρύνονται στο να κάνουν αλλαγές στον τρόπο ζωής τους, ώστε να είναι ικανοί να υποστηρίξουν τη γενική υγεία και ευεξία τους.

 

Επιστροφή σε όλα τα άρθρα